cblcbl Juniormester
01. december 2018 - 23:43

Hvordan får man et DWORD-værdi frem i WINAPI RichEditControl?

Hej,
Jeg er en hobby programmør der er i gang med at bestige win32 Api bjerget, jeg koder commandline med MS cl.exe compiler. Det rocks!
Nå, men jeg vil som primitiv debug funktion gerne kunne skrive værdien af en DWORD ud i en RichEdit kontrol i mit win32 program. Men, det kan jeg ikke finde ud af.
I nedenstående program som jeg fint kan kompilere uden fejl, og køre, så skrives der ikke nogen 3 eller 4 tal i min richedit kontrol.
Så er der nogen der kan hjælpe mig?#define NTDDI_WIN7 0x06010000
#define _WIN32_WINNT_WIN7 0x0601


#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <commctrl.h>
#include <Richedit.h>

#include <strsafe.h> // For error checking

#include <ShellScalingAPI.h>

#pragma comment(lib,"Shcore.lib")

#pragma comment(lib,"user32.lib")
#pragma comment(lib,"gdi32.lib")
#pragma comment(lib,"comctl32.lib")

#define IDC_MAIN_EDIT        101
#define WM_SETTEXT                0x000C

//Definitions for the controls
#define BTN1 4000


LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);


void ErrorExit(LPTSTR lpszFunction)
{
    // Retrieve the system error message for the last-error code

    LPVOID lpMsgBuf;
    LPVOID lpDisplayBuf;
    DWORD dw = GetLastError();

    FormatMessage(
        FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER |
        FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM |
        FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
        NULL,
        dw,
        MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
        (LPTSTR) &lpMsgBuf,
        0, NULL );

    // Display the error message and exit the process

    lpDisplayBuf = (LPVOID)LocalAlloc(LMEM_ZEROINIT,
        (lstrlen((LPCTSTR)lpMsgBuf)+lstrlen((LPCTSTR)lpszFunction)+40)*sizeof(TCHAR));
    StringCchPrintf((LPTSTR)lpDisplayBuf,
        LocalSize(lpDisplayBuf) / sizeof(TCHAR),
        TEXT("%s failed with error %d: %s"),
        lpszFunction, dw, lpMsgBuf);
    MessageBox(NULL, (LPCTSTR)lpDisplayBuf, TEXT("Error"), MB_OK);

    LocalFree(lpMsgBuf);
    LocalFree(lpDisplayBuf);
    ExitProcess(dw);
}
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
    LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
  MSG  msg ;   
  HWND hwnd;
  WNDCLASS wc;


  // InitCommonControls();

INITCOMMONCONTROLSEX icex;
icex.dwSize = sizeof(INITCOMMONCONTROLSEX);
//icex.dwICC = ICC_USEREX_CLASSES;

InitCommonControlsEx(&icex);
LoadLibrary("msftedit.dll");


  wc.style        = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wc.cbClsExtra    = 0;
  wc.cbWndExtra    = 0;
  wc.lpszClassName = TEXT( "RichEdit - DWORD" );
  wc.hInstance    = hInstance ;
  wc.hbrBackground = GetSysColorBrush(COLOR_3DFACE);
  wc.lpszMenuName  = NULL;
  wc.lpfnWndProc  = WndProc;
  wc.hCursor      = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wc.hIcon        = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
 
  RegisterClass(&wc);
  hwnd = CreateWindow( wc.lpszClassName, TEXT("DWORD - udfordringen?"),
                WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE,
                100, 100, 550, 550, NULL, NULL, hInstance, NULL); 

  ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hwnd);

  while( GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) {
    DispatchMessage(&msg);
  }
  return (int) msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
  switch(msg) 
  {
    case WM_CREATE:
            {
            HWND hEdit;
HWND hButton1;

 

  hEdit= CreateWindowExA(ES_SUNKEN,"RICHEDIT50W","Hjælp! Hvordan viser man værdien af et DWORD?\n",        ES_MULTILINE | WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_WANTRETURN,        20, 20, 450, 450,        hwnd,  (HMENU)IDC_MAIN_EDIT,  GetModuleHandle(NULL), NULL);


if (!hEdit)
    {

        ErrorExit(TEXT("MSFTEDIT"));
    }


SendMessage(hEdit, EM_REPLACESEL, WPARAM(FALSE), LPARAM("Jeg kan godt skrive tekst. \n"));
SendMessage(hEdit, EM_REPLACESEL, WPARAM(FALSE), LPARAM("Men hvor er mit 3-tal og mit 4-tal?. \n"));

int tal = 3;
SendMessage(hEdit, EM_STREAMIN, FALSE, LPARAM(tal));

DWORD dw = 4;
SendMessage(hEdit, EM_STREAMIN, FALSE, LPARAM(dw));

    break;
    }
      case WM_DESTROY:
      {
        PostQuitMessage(0);
        return 0;
      }
  }
  return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
}
Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links

Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

Premium
Test: Apples nye iPhone er bygget til fart og stil: Så gode er iPhone 12 og iPhone 12 Pro
Computerworld tester: IPhone 12 og iPhone 12 Pro er bygget til fart og til at se godt ud. Varen leveres stilsikkert, men noget er overset i farten.
Computerworld
Salling Group lukker stor online-satsning efter kun et år
Millionsatsningen Fillop lukker ved årets udgang. I stedet er supermarkeds-giganten Salling Group nu på vej med en række helt nye online-satsninger, der er affødt af coronakrisen.
CIO
Podcast: Hos Viking Life-Saving Equipment er it gået fra at være backend til at være noget, som kunderne spørger aktivt efter
Podcast, The Digital Edge: Viking leverer en stadig større del af deres produkt som en tjeneste. Som en del af tjenesten tager Viking ansvar for sikkerheden ved at levere, dokumentere og vedligeholde det nødvendige sikkerhedsudstyr. Hør hvordan Henrik Balslev senior digital director hos Viking har løftet den opgave.
Job & Karriere
Regner din ferie væk? Brug tiden på at søge en af disse otte stillinger, der er ledige netop nu
Det sjasker ned over hele Danmark. Du kan bruge de våde sommerdage på at søge et af disse otte job, der er ledige lige nu.
White paper
Minimér risikoen for kritiske GDPR-overtrædelser med Vulnerability Management
Selv mere end to år efter indførelsen af GDPR kræver det en målrettet og vedvarende indsats at overholde og blive ved med at overholde persondataforordningen. Det kan omvendt blive særdeles kostbart – og skade anseelse hos kunder og samarbejdspartnere – hvis man ikke yder denne indsats. Det er imidlertid klogt at løbende at målrette indsatsen effektivt. Dels ved at vurderer systemer løbende for sårbarhede samt at prioritere håndteringen af sårbarheder i forhold til risikoniveau. Hvilket er lettere sagt end gjort. I denne hvidbog kan du læse mere om, hvordan du griber GDPR-indsatsen effektivt an med Vulnerability Management.