Artikel top billede

Her er Danmarks 12 bedste it-arbejdspladser

27 it-arbejdspladser deltog i konkurrencen om at blive årets bedste. På denne og de følgende sider omtales Microsoft, Cisco og Mjølner Informatics, der blev nummer et, to og tre, samt de ni øvrige i top 12.

1. Microsoft Danmark

Microsoft Danmark blev nr. 1 i Danmarks Bedste Arbejdsplader i 2006 og 2007, samt nr. 1 på Danmarks Bedste IT Arbejdspladser i 2007.
Det er kun Microsofts salgs- og marketingsafdeling i Hellerup, der er valgt til Danmarks bedste it-arbejdsplads. Udviklingsafdelingen i Hørsholm, det tidligere Navision, har ikke været med i konkurrencen..

For at sørge for, at alle medarbejdere er up to date, findes over hundrede kurser tilgængelige for medarbejderne. Som hjælp til at navigere blandt disse kurser, har Microsoft værktøjet Role Guide, som hver medarbejder kan bruge til at lave sin individuelle uddannelsesplan baseret på sin arbejdsrolle. En typisk uddannelsesplan vil bestå af både obligatoriske og valgfri kurser og udarbejdes sammen med chefen en gang om året.

For at udvikle medarbejdernes karriere på længere sigt arbejder Microsoft med en model, der kaldes Career Model Framework. Det tager hensyn til tre udviklingsområder: Udvikling i den nuværende jobrolle, praktisk erfaring/coaching samt udvikling af Microsoft-kompetencer. Microsoft tror på, at den største del af læringen sker i dagligdagen, hvor der er mulighed for at prøve grænser af og lære af sine fejl. Derfor skal en udviklingsplan i Microsoft bestå af 70 pct. jobrelateret læring, 20 pct.læring fra andre såsom coaching af chef/mentor/kolleger samt 10 pct. kurser.

2. Cisco

Cisco Danmark sælger avanceret netværks- og kommunikationsteknologi til danske virksomheder og offentlige organisationer.

Med indførelsen af TelePresence har Cisco Danmark forbindelse til over 225 Cisco lokationer i hele verden, og medarbejderne har dermed fået et reelt alternativ til de mange forretningsrejser. Det har stor betydning for deres work-life balance. Herudover skal TelePresence medvirke til, at Cisco når sin målsætning om at nedbringe virksomhedens samlede CO2-udledning med 25 pct. i løbet af de kommende fire år. Implementeringen af teknologien betyder, at Cisco allerede i dag har reduceret den flyrejse-relaterede CO2-udledning pr. medarbejder med mindst 10 pct.

Cisco har de senere år arbejdet målrettet på at tiltrække flere kvinder. Virksomhedens kvindelige medarbejdere er blevet opfordret til at etablere kontakt til andre kvinder gennem deres egne netværk. For at sætte yderligere fokus på positionering af kvinder i it-branchen, holdt Cisco i efteråret 2007 en stor teknologikonference for cirka 500 slutkunder, hvor alle talere dagen igennem var kvinder. Internt har Cisco nedsat Women's Club - et talerør for kvindelige ansatte, der har til opgave at afdække kvindernes ønsker til arbejdspladsen, og hvor der føres en dialog med topledelsen om konklusionerne.

3. Mjølner Informatics

Mjølner Informatics udvikler software til den offentlige og industrielle sektor primært på det danske marked. Mjølner tilbyder i øvrigt konsulentydelser i form af projektledelse samt udstationering af medarbejdere i kundens egen udviklingsorganisation.

Det er virksomhedens politik, at overarbejde skal afspadseres - ikke af økonomiske årsager, men for at sikre at medarbejderne ikke brænder ud, og at de kan bevare en balance mellem privat- og arbejdsliv. Som eksempel på flekstidsordningens brugbarhed kan nævnes, at det under den langvarige pædagogstrejke i Århus sommeren 2008 ikke var nødvendigt at etablere særordninger i virksomheden. Problemet blev klaret med en udbredt hjælpsomhed fra kolleger, projektledere og ledere i og uden for de enkelte projekter. Nogle medarbejdere tog deres børn med på arbejde, mens andre arbejdede på nedsat tid og på skæve tidspunkter for at få løst pasningsproblemerne.

Der har gennem årene været forskellige situationer, hvor virksomheden har taget udstrakt hensyn til medarbejderens vanskelige situation. For eksempel ved at acceptere nedsat arbejdstid, korterevarende orlov og lignende. Disse politikker er meget fleksible, og Mjølner sammensætter den konkrete indsats ud fra den enkelte medarbejders situation og behov. Det er helt i tråd med virksomhedens fokus på at skabe et balanceret forhold mellem arbejdslivet og privatlivet.

Oracle Danmark

Oracle Danmark markedsfører og sælger internetbaserede teknologiprodukter. Blandt andet en database med tilhørende udviklingsværktøjer og middelware. På applikationssiden er det integrerede ERP-, CRM- og business intelligence-løsninger. Hertil kommer branchespecifikke løsninger.

For ti år siden var andelen af kvinder i Oracle Danmark 23 pct. Den andel ønskede Oracle at øge, og nu er 31pct. af Oracles medarbejdere kvinder. Det er sandsynligvis højere end de fleste andre firmaer i branchen.

Seks af de ni topledere, der rapporterer til den administrerende direktør, er kvinder. Oracle Corporation lancerede sidste år et kursus på fire moduler om "Kvinder og Ledelse".

I 2006 konstaterede Oracle at 12 ud af 83 kvindelige medarbejdere enten var gravide eller på barsel, og oprettede en mødregruppe for kvinderne på barselsorlov. En stor del af Oracles medarbejdere - både mænd og kvinder er i "den fødedygtige alder". Samlet fødes der cirka to børn om måneden. Oracle kvitterer med en barselsgave. Det er helt i orden at medbringe sine børn på arbejdspladsen, når barnet har ekstra behov for at være sammen med far eller mor. Der er legetøj og pc'er med spil.

NetDesign

Efter fusionen med to divisioner fra TDC med i alt 200 medarbejdere er NetDesign Danmarks største systemintegratorhus med ekspertise inden for IP-telefoni, netværks-, sikkerheds- og kommunikationsløsninger.

I omstillingen fra en "mindre" entreprenørvirksomhed til en større virksomhed søger NetDesign at professionalisere organisationen uden samtidigt at bureaukratisere den. Et af midlerne i denne proces er at involvere de enkelte medarbejdere og ledere i eksempelvis trivselsgrupper og teambuilding. Lederne går forrest som rollemodeller i den løbende integrationsproces, hvor flere kulturer mødes og virksomheden bliver fordoblet i medarbejderantal.

Efter overtagelsen er der med over halvdelen af de berørte medarbejdere blevet afholdt personlige udviklingssamtaler. Målet var at afklare, om medarbejderne ønskede at forblive i den nye organisation, eller om de ønskede støtte til at finde alternative jobs. Alle nuværende medarbejdere har derfor et opdateret CV og en såkaldt "Plan B" - en afklaring af, hvad medarbejderen eventuelt gerne vil lave i fremtiden, hvis medarbejderen ikke skal være hos NetDesign. Disse dokumenter er helt personlige, og ikke nødvendigvis kendt af ledelsen, men kan også benyttes som platform til fortrolige samtaler med medarbejderenes nærmeste leder.

Devoteam Consulting

Devoteam Consulting rådgiver offentlige og private kunder i krydsfeltet mellem ledelse og teknologi.

På medarbejdernes opfordring har firmaet fokuseret på work/life balance og medarbejderudvikling/karriereveje i 2008. Devoteam samarbejder med Center for Ledelse, så Devoteams personaleledere til enhver tid kan få en fortrolig sparring med en psykolog om konkrete ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med work/life balance.

Grundtanken hos Devoteam Consulting A/S er, at den enkelte medarbejder inspireres til at søge indflydelse og til at yde en indsats ved løbende at kunne vælge at varetage forskellige jobroller og deltage i forskellige processer. For at sikre at den enkelte medarbejders udviklings- og karriereveje bliver endnu mere synlige, er der nedsat en gruppe til specifikt at varetage denne opgave.

Devoteam Consulting er kendetegnet ved sin unikke måde at organisere sig på. Organisationen er bygget op omkring roller, og titler er afskaffet på de indre linjer. Medarbejderne byder hvert år ind på de interne processer, som de er interesserede i at være med i, og medarbejderne kan selv vælge, hvem der skal være deres personaleleder. Desuden kan medarbejderne arbejde, hvor de vil, og hvornår de vil.

SAP Danmark

SAP er en 35-årig global it-virksomhed med 50.000 ansatte i 120 lande. SAP står for Systems, Applications and Products in Data Processing.

Generelt søger SAP de rigtige og allerdygtigste medarbejdere efter filosofien "A players strategy". I løbet af den grundige udvælgelsesproces klædes kandidaterne på til arbejdet hos SAP, da det er vigtigt, at de er klar over, hvilken virksomhed, de træder ind i. Alle nyansatte gennemgår derfor en omfattende introduktion, som indbefatter velkomst af den nordiske ledelse, introduktion til eget team, faglig introduktion med mere.

Det er også vigtigt, at der er fokus på de medarbejdere, der allerede er i fuld gang med en karriere i SAP. Et af de senest lancerede værktøjer, er onlineuddannelses- og træningssystemet "Skills-on-Demand", som er en portal med flere tusinde onlinekurser om alt mellem himmel og jord inden for SAP-universet. Det kan for eksempel være kurser inden for sprog, it, projektledelse og generel ledelse.

SAP har også udviklet en karrierevejviser, der enkelt illustrerer, hvad der skal til for at nå næste jobmål. På den måde er det helt åbent og op til den enkelte at vælge sine egene karrieremål og nå dem i den fart, man ønsker.

Columbus IT Partner Danmark

Globalt leverer Columbus IT's 1.100 medarbejdere forretningssystemer til koncernens kunder.

Det er Columbus' overbevisning, at arbejdspladsen er nødt til at skabe fleksible rammer, så den enkelte medarbejder kan få større sammenhæng mellem arbejdet og privatlivet. Der er blandt andet mulighed for flekstid, at arbejde hjemme, at afspadsere og at komme på nedsat arbejdstid.

Stress er særlig i fokus for Columbus IT, da virksomheden konstaterede, at sygefraværet var stigende på grund af langtidssygdom, hvor stress var den primære årsag. Der er nu defineret en stresspolitik, som er blevet fulgt op af en handlingsplan og et uddannelsesforløb for samtlige ledere og medarbejdere. Gennem individuelle samtaler blev der fundet konkrete eksempler på problemer og stressfaktorer i hverdagen. Dernæst fulgte et intensivt uddannelsesforløb for alle ledere for at give dem en udvidet forståelse for fænomenet stress, fysiske, psykiske og organisatoriske faktorer, samt omsætte teori til praksis gennem proceskonsultation med udgangspunkt i stress-politikken. Endelig er der gennemført undervisning om stress med det formål at kunne genkende symptomer og risikofaktorer, så alle bedre kan passe på sig selv og deres kolleger. Indsatsen fortsætter.

EDB Gruppen Danmark

EDB Gruppen leverer it-løsninger og konsulentydelser til det skandinaviske marked.

I forlængelse af sidste års medarbejdertilfredshedsundersøgelse har udvikling og karriere været fokusområder. Især har opmærksomheden været rettet imod dels ledernes evne til at gennemføre værdiskabende udviklingssamtaler og efterfølgende udviklingsforløb, og dels synliggørelse af karriereveje. Det er besluttet at udarbejde en karrierematrix pr. forretningsområde, som synliggør kompetencekrav og uddannelsesmæssige initiativer på de forskellige niveauer.

EDB Gruppen har desuden etableret et nyt introduktionsforløb, som bidrager til høj tilfredshed og dermed fastholder medarbejderne længere.

Endelig har EDB Gruppen arbejdet med at sikre en bedre fordeling og et større udbytte af de dage, der bruges på uddannelse. Tidligere trak nye og yngre medarbejdere gennemsnittet voldsomt op, samtidig med at det blev observeret, at de dygtigste og mest erfarne medarbejdere i mange tilfælde ikke en gang havde en uges uddannelse i gennemsnit. Selv om denne fordeling er meget naturlig, er det alligevel ønsket at sikre en bedre balance og dermed også større udbytte af de dage, der bruges på uddannelse.

Post Danmark IT

Post Danmarks interne it-enhed kaldet PDI har eksisteret siden 1998.

PDI er en teamorganisation med selvbærende teams, hvor de enkelte teammedlemmer har indflydelse på opgaveprioritering og arbejdstilrettelæggelse. At stræbe efter det excellente er et vigtigt kulturelement for PDI, som er med til at skabe organisatoriske succeser i forretningsprojekter og interne organisationsprojekter. Post Danmark IT gør meget ud af at bevare og udvikle arbejdspladsens åbne og flade struktur, blandt andet via teamorganisering og mødestruktur baseret på både kaskademodel og tovejskommunikation.

Alle ansatte får udarbejdet en kompetenceplan inden for de første seks måneders ansættelse, som løbende evalueres i samspil med nærmeste leder. Formaliseret nabotræning er en ny læringsmetode, som går ud på at sikre medarbejdere i nye funktioner et hurtigt og effektivt kompetenceløft og indkøring i nye arbejdsprocesser.

Der er høj grad af tryghed i ansættelsen. PDI lægger vægt på, at arbejdsliv og privatliv hænger sammen. PDI tager det sociale ansvar alvorligt, har ansatte i fleksjob og folk i arbejdsprøvning samt elever og specialestuderende. PDI har en del ansatte med anden etnisk baggrund end dansk og ansætter gerne ældre medarbejdere.

Stepstone

Stepstone består af de to forretningsområder: Stepstone A/S og Stepstone Solutions A/S. Stepstone udfører rekruttering for virksomheder.

Stepstone Solutions er Stepstones softwareafdeling, der udbyder HR- rekrutterings- og talentmanagement-software, som hjælper virksomheder med elektronisk at håndtere al administration forbundet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

StepStone har ansat to interne coaches, der træner medarbejdernes kompetencer inden for salg. Den interne udvikling af kompetencer sker gennem Stepstones eget "Academy" og via erfa-grupper. Stepstone bidrager også økonomisk, når medarbejdere vælger at tage eksterne kurser og uddannelser, der øger medarbejdernes faglige kompetence inden for deres felt.

Hos Stepstone kåres månedens sælger, som får et diplom op på deres "Wall of Fame". De bedste sælgere og andre, der i øvrigt har ydet et godt stykke arbejde, sendes på et firedages "incentivetrip" sammen med de andre gode europæiske sælgere. Hvert år deltager alle StepStones medarbejdere i hele Europa i et fælles todages arrangement, hvor der er fokus på teambuilding og uddeles præmier for bedste præstationer inden for op til 20 forskellige kategorier.

Jobindex

Jobindex' hovedprodukt er onlinejobannoncer kombineret med en CV-database. Kunderne er alle danske virksomheder med behov for ansættelse af medarbejdere.

Jobindex lægger stor vægt på at påskønne medarbejdernes indsats. I dagligdagen hyldes arbejdspladsens "helte" i e-mails eller ved fredagsmorgenmøder. Påskønnelsen kan også have form af blomster, bøger eller andre små gaver, og når Jobindex når et fastsat salgsmål udbetales en bonuscheck til alle ansatte.

Medarbejderne har desuden mulighed for at påskønne en kollega ved at give vedkommende en tur i biografen med ledsager. Påskønnelsen skal begrundes, og Giraffen "Gumle" følger med som vandrepokal. I "Gumles" bog noteres i øvrigt, hvem der er blevet påskønnet og hvorfor.

I 2006 holdt Jobindex julefrokost i Barcelona og i 2007 i Paris.

Kilde: Great Place to Work Institute Danmark
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Hewlett-Packard ApS
Udvikling og salg af software, hardware, konsulentydelser, outsourcing samt service og support.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Strategisk it-sikkerhedsdag – Identificer, beskyt og forsvar

Trusselsbilledet er rødglødende og it-sikkerhedslandskabet har aldrig været mere anspændt end nu. Flere organisationer end nogensinde før bliver som følge udsat for cyber-angreb, der er udført af professionelle og målrettede hackere Vi tager temperaturen på trusselslandskabet lige nu og giver dig overblikket over de nyeste trusler, de mest aktuelle tendenser og de bedste løsninger og værktøjer til at sikre effektiv drift og høj compliance.

23. august 2022 | Læs mere


Strategisk it-sikkerhedsdag – Identificer, beskyt og forsvar

Trusselsbilledet er rødglødende og it-sikkerhedslandskabet har aldrig været mere anspændt end nu. Flere organisationer end nogensinde før bliver som følge udsat for cyber-angreb, der er udført af professionelle og målrettede hackere Vi tager temperaturen på trusselslandskabet lige nu og giver dig overblikket over de nyeste trusler, de mest aktuelle tendenser og de bedste løsninger og værktøjer til at sikre effektiv drift og høj compliance.

25. august 2022 | Læs mere


CIO Trends 2022: Sådan ser opgavelisten ud hos Danmarks bedste CIOs

En hurtig og strategisk fokuseret implementering af nye teknologier er i disse år med til at sikre konkurrencekraften hos de bedste digitale vindere. Det sætter vi fokus på med konferencen CIO Trends 2022, hvor du blandt andet kan blive inspireret af en række danske topfolk inden for digitalisering og it-ledelse.

30. august 2022 | Læs mere


CIO
10 gratis artikler: Få gode råd fra Danmarks bedste it-ledere