Artikel top billede

Elro og Skyline har hovedsæde i Randers.

Læs nedturs-mail: Så galt gik Skylines redningsplan

Kurator forsøgte forgæves at få kunder i konkurs-ramte Skyline med i et nødberedskab.

Læs også:

Underleverandør blokerede for salg af Skyline

Konkursramt it-firma lukker alle kunders bredbånd

Nedlukket Skyline-kunde: Det er et kæmpe problem

I en mail udsendt i sidste uge - den 24. maj klokken 19.30 - oplyser kurator i konkursramte Skyline, at det ikke er lykkes at finde en køber til netværket.

"Det er nu beklageligvis afdækket, at det trods intensive salgsbestræbelser, ikke er muligt for konkursboet at overdrage hele eller dele af Skyline netværket til en ny operatør," skriver advokaterne fra Kromann Reumert i mailen.

Som konsekvens slutter den fortsatte drift af netværket.

"Det medfører, at konkursboet ikke fremadrettet kan finansiere driften af netværket, da midlerne hertil fragår konkursboets kreditorer uden interesse i opretholdelse af netværket."

4,4 millioner kroner

Imidlertid luftes en nødløsning, hvor kunderne selv smider penge i at opretholde et såkaldt brugerfinansieret netværk.

Således beskrives både priser og betingelser i mailen.

Det understreges dog, at betingelserne afhænger af at alle kunder vil være med.

"Det bemærkes udtrykkeligt, at den beregnede faktor forudsætter, at samtlige erhvervskunder (svarende til en fakturering på DKK 4.406.901) tilslutter sig aftalen," står der i mailen, hvor ordet udtrykkeligt altså er understreget.

Fristen for tilmeldelelse var fredag klokken 14.00 og nødberedskabet skulle gå i luften tirsdag den 29. maj 2012, fremgår det af mailen.

Ny mail: Det mislykkedes
Men i en ny mail den 29. maj 2012 klokken 21:12 orienterer kurator om et nedslående udfald. 

"I forlængelse af vor orientering i fredags, den 25. maj 2012, skal jeg herved vende tilbage med en status og endelig konklusion i forhold til mulighederne for at etablere et driftsfinansieret nødberedskab for FWA-kunderne under Skyline," skriver kurator.

35 kunder var interesseret og der blev afholdt et telefonmøde samme dag. Men lige lidt hjalp det.

For kunderne ville ikke betale de nødvendige priser og gå ind på de nødvendige vilkår.

"Vi er på denne baggrund nødsaget til at meddele, at driften af netværket ophører," skriver kurator i mailen.

Boet skriver videre, at det har forsøgt at strække fristen så langt som muligt, "men boet har beklageligvis ikke mulighed for at strække den yderligere".

"Kuratorerne er bekendt med de vidtrækkende uhensigtsmæssigheder og alvorlige konsekvenser der er en afledt følge af ovenstående, og vi beklager dybt at en løsning ikke har kunnet nås," lyder det i mailen.

Herunder kan du læse de to mail i deres fulde længde.

Her er mail 1

Fra: Kathrine Holm Johnsen
Sendt: 24. maj 2012 19:30 

Emne: Elro Erhverv A/S under konkurs - Skyline netværk - VIGTIG INFORMATION OM DEN FREMADRETTEDE DRIFT OG ETABLERING AF ET BRUGERFINANSIERET NØDBEREDSKAB

Kære Skyline Carrier-kunde og Skyline Erhvervskunde.

1. Baggrund

Som bekendt blev der den 10. maj 2012 af skifteretten i Randers afsagt konkursdekret over ELRO Erhverv A/S. Advokat Christian Jul Madsen, Kromann Reumert og advokat Jørgen Hauschildt, Bech Bruun, blev antaget som kuratorer. I forlængelse af det afsagte konkursdekret har konkursboet etableret et nødberedskab med henblik på at opretholde drift af netværket, mens mulighederne for en overdragelse af netværket til en ny operatør, blev afdækket.

Det er nu beklageligvis afdækket, at det trods intensive salgsbestræbelser, ikke er muligt for konkursboet at overdrage hele eller dele af Skyline netværket til en ny operatør. Det medfører, at konkursboet ikke fremadrettet kan finansiere driften af netværket, da midlerne hertil fragår konkursboets kreditorer uden interesse i opretholdelse af netværket. Som følge heraf vil driften af netværket i udgangspunktet derfor skulle nedlukkes indenfor de nærmeste dage.

Da vi naturligvis er bekendte med, at netværkets fortsatte drift er helt essentielt for en lang række kunder, indkaldte konkursboet alle kendte Skyline Carrier og Skyline Erhvervskunder til et orienteringsmøde vedrørende etablering af et brugerfinansieret nødberedskab. Mødet blev afholdt på vort kontor i Aarhus, onsdag den 23. maj 2012, kl. 16.00.

2. Mødereferat

På mødet g.d. blev mulighederne og hovedkonditionerne for et brugerfinansieret nødberedskab drøftet. Kuratorerne takker indledningsvist de deltagende for et godt og konstruktivt møde.
Mødeleder var kurator, advokat Christian Jul Madsen, som indledte mødet med orientering om bobehandlingen siden konkursens indtræden. Herefter gennemgik Lars Yde, medarbejder fra Skyline, de faktuelle forhold vedrørende netværket og mulighederne for etablering af et nødberedskab. Her blev der præsenteret 2 muligheder;

§ drift af tilskåret FWA-netværk med support af et beskåret WiMax netværk, rettet mod Skyline Carrier-kunder og Skyline erhvervskunder

§ drift af FWA og WiMax netværk, rettet mod Skyline Carrier-kunder, Skyline erhvervskunder og private kunder.

Fordele og ulemper samt foreløbige budgetterne blev gennemgået. Blandt de fremmødte var der enighed om at

§ etablere et tilskåret FWA-netværk uden eksponering af netværkets stabilitet og driftsikkerhed.

§ reduktion af beredskab fra et 24/7 beredskab til et 8-16 beredskab

§ oprettelse af styregruppe, som bistår konkursboet med kontraktforhandlinger med mastejere, forsyningsselskaber samt øvrige væsentlige aftaler for driften, herunder bistår med håndtering af nødberedskabet i driftsperioden

§ etablere drift af netværket for en periode af 3 måneder, således at alle deltagere, uanset om man måtte kunne finde anden leverandør binder sig for en 3-måneders periode (herved undgås en uoverskuelig administrativ opgave med reguleringer osv.)

§ brugerbetaling af driftsunderskud baseret på medvirkende brugeres omsætning

3. Etablering af nødberedskab

På baggrund af det på mødet drøftede, har vi korrigeret det tidligere fremsendte budget.

Nødberedskabet skal drives på brugernes regning og risiko, idet boet som anført ingen selvstændig interesse har i fortsat drift og opretholdelse af netværket.

Konkursboet vil på nedennævnte hovedkonditioner opretholde nødberedskabet i 3 måneder.

Nødberedskabet finansieret af brugerne påtænkes igangsat med økonomisk virkning fra tirsdag den 29. maj 2012 kl. 08.00. De eksakte konditioner for etablering af et nødberedskab vil blive bekræftet ved en særskilt skriftlig aftale mellem ELRO Erhverv A/S under konkurs og de medvirkende betalende brugere. De overordnede hovedkonditioner vil være som følger:

3.1. Konditioner

§ Brugerne afholder alle positive omkostninger forbundet med etableringen samt driften af nødberedskabet

§ Brugerne erlægger straks ved driftsperiodens start et bidrag svarende til sædvanlig kvartalsfakturering som forudbetaling for 3 måneders drift

§ Brugerne erlægger straks ved driftsperiodens start et tillæg til den sædvanlige kvartalsfakturering svarende til det foreløbigt (iht. budget) beregnede driftsunderskud. Tillægget beregnes som en faktor (en procent) af den sædvanlige kvartalsfakturering (iht. det foreløbige budget udgør denne faktor ca. 200%, hvilket forudsætter fuld tilslutning fra samtlige erhvervskunder).

§ Brugerne forpligter sig til løbende at understøtte driften økonomisk ved indbetaling af ekstraordinære driftsbidrag, såfremt driften måtte udvise et negativt resultat ud over det i budgettet forudsatte. Et ekstraordinært driftstilskud kan af konkursboet opkræves med dags varsel

§ 1 eller flere af de 25 største kunder stiller straks en garanti til dækning af endeligt driftsunderskud, krav fra medkontrahenter m.v.

§ Brugerne indestår for og afholder samtlige omkostninger til medarbejderne i nødberedskabet, herunder vedhængende feriepengeforpligtigelser samt opsigelsesvarsler mv., der påhviler boet som følge af nødvendige indtræden i de eksisterende ansættelseskontrakter (og opsigelsesvarsler). Samtlige medarbejdere opsiges inden udgangen af måneden således at opsigelsesvarslerne initieres. Et antal medarbejder har opsigelsesvarsler der rækker ud over 3-måneders driftsperioden, disse er indberegnet i budgettet.

§ Brugerne indestår for og afholder omkostninger til kontrakter, konkursboet er nødsaget til at indtræde i og videreføre som led i opretholdelse af nødberedskabet. Der er så vidt muligt taget højde herfor i budgetterne.

§ Brugerne afholder omkostninger forbundet med konkursboets administration af nødberedskabet, altså vederlag til kuratorerne (beregnet på baggrund af medgået tid)

§ Brugerne afholder omkostninger forbundet med oprettelse af intern styregruppe (ikke medtaget i det foreløbige budget da konditioner og vilkår ikke er kendt)

§ Brugere, der ikke deltager i nødberedskabet vil blive lukket ned med øjeblikkelig virkning

3.2. Forudsætninger

§ At der kan forhandles korttidsaftaler med samtlige relevante areallejere, forsyningsselskaber, underleverandører m.v. uden at konkursboet skal indtræde i gældende aftaleforhold hvor dette er uforholdsmæssigt risikofyldt/økonomisk belastende

§ At der kan indtrædes i nødvendige medarbejderes ansættelsesforhold, og at brugerne stiller garanti for omkostninger herved

§ At brugerne er indforstået med, at videreførelse af driften og opretholdelsen er forbundet med vanskeligheder, og driftsnedbrud kan forekomme henset til reduktion i service og personel

§ At leverancer under nødberedskabet således sker uden ansvar for konkursboet, skifteretten og kuratorerne

3.3. Skønnet foreløbigt driftsbudget

Vedhæftet denne mail er ajourført skønsmæssigt driftsbudget for en driftsperiode på 3 måneder.

Omkostningerne er baseret på de nuværende aftaler og i øvrigt skønnet efter bedste evne. Vi er opmærksomme på, at udgiften til medarbejderne er ganske markant. De nuværende driftsledere har gennemgået bemandingen, og det er disses vurdering, at der som følge af netværkets kompleksitet, manglen på skriftlige instrukser og dokumentation, en omfattende planlægning ift. gradvis udfasning af antal samt en række øvrige forhold er behov for den anførte medarbejderstab.

I forhold til omkostningerne til masterne bemærkes, at elmålerne tilknyttet masterne er aflæst af boet med skæring pr. dekretet den 10. maj 2012 (således at der udarbejdes "flytteopgør" pr. denne dato). Der vil af omkostningsmæssige årsager ikke af boet blive fortaget ny aflæsning af det store antal master, men konkursboet vil naturligvis afdække omkostningen til elforbruget (baseret på en forholdsmæssig beregning på dagsbasis) i perioden fra dekret til det brugerfinansierede nødberedskabs iværksættelse (med virkning pr. den 29. maj 2012).

Budgettet opererer ud fra en forudsætning om, at der gradvist (således at driftsstabiliteten sikres bedst muligt) skaleres ned på antallet af master fra ca. 600 til ca. 300 master. Denne nedskalering skal planlægges og kan alene udføres over tid. Som følge heraf er der indsat en reduktionsfaktor i juni budgettet på skønnede 25% og en reduktionsfaktor i juli budgettet på skønnede 50%. Der er alene tale om et meget groft skøn, og de endelige omkostninger vil afhænge af planlægningen samt en række juridiske forhold relateret til forhandling af nye kontrakter mv. Forudbetalinger af masteleje er indregnet, men igen vil fastholdelsen heraf afhænge af en forhandling med maste- og arealejere. Det bemærkes i øvrigt, at budgettet forudsætter, at der kan ske månedsvis betaling af licensen, hvilket der ikke for nuværende er en afklaring af.

Den beregnede faktor for tillæg til den sædvanlige kvartalsfakturering er foreløbigt fastsat til ca. 200%. Det medfører således, at en bruger der normalt betaler DKK 5.000 pr. kvartal, vil skulle betale DKK 15.000 som forudbetaling for driften i 3-måneders perioden. Hertil kan komme yderligere driftstilskud som beskrevet ovenfor hvis driftsunderskuddet bliver større end forudsat. Det bemærkes udtrykkeligt, at den beregnede faktor forudsætter, at samtlige erhvervskunder (svarende til en fakturering på DKK 4.406.901) tilslutter sig aftalen. Faktoren vil naturlig stige ved manglende tilslutning.

Omkostninger til kuratorerne er skønsmæssigt ansat og afhænger i meget høj grad af involveringen fra styregruppen. Jo mere involvering, jo lavere vederlag. Kuratorerne vil løbende udsende drifts- og omkostningsinformation, herunder i forhold til kuratorernes vederlag.

Der vil naturligvis såvel løbende som i forbindelse med driftens afslutning blive udarbejdet driftsregnskaber.

4. Tiltrædelsesvilkår

Da konkursboet som det vil fremgå ovenfor beklageligvis ikke har mulighed for at finansiere den fortsatte drift, kræves øjeblikkelig stillingtagen. Såfremt du/I ønsker at deltage i nødberedskabet og kan tiltræde ovenstående hovedkonditioner, bedes interesse bekræftes ved besvarelse af denne e-mail. Når antallet af positive bekræftelser er endeligt kendt, vil der blive udsendt status herover samt fremsendt en korrigeret beregning af faktor for tillæg til den sædvanlige kvartalsbetaling (jf. det ovenfor anførte). Svar bedes være os i hænde senest i morgen, fredag den 25. maj 2012 kl. 14.00. Vi beklager den meget knappe frist, der beklageligvis er forårsaget af omstændighederne. Frist for endelig bekræftelse af deltagelse (for dem der har svaret bekræftende inden i morgen kl. 14.00) vil blive fastsat til tirsdag, den 29. maj 2012 kl. 12.00 med henblik på opstart af brugerfinansieret drift med økonomisk virkning pr. tirsdag den 29. maj 2012 kl. 08.00. Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til undertegnede eller advokat Maja Marlene Jensen, på XX XX XX XX/XXXX@kromannreumert.com, eller advokatfuldmægtig Per Soon Larsen, på XX XX XX XX/XXX@kromannreumert.com.

Med venlig hilsen/Best regards

Kathrine Holm Johnsen
Advokat / Attorney
Partner: Christian Jul Madsen
Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
DK-8000 Aarhus C

Her er mail 2

Fra: Per Soon Larsen
Sendt: 29. maj 2012 21:12
Emne: Elro Erhverv A/S under konkurs - UPDATE (etablering af brugerbaseret nødberedskab), NEDLUKNING AF DRIFTEN

Kære alle

I forlængelse af vor orientering i fredags, den 25. maj 2012, skal jeg herved vende tilbage med en status og endelig konklusion i forhold til mulighederne for at etablere et driftsfinansieret nødberedskab for FWA-kunderne under Skyline.

Vi har over pinsen samlet op på de modtagne tilkendegivelser om deltagelse i et beredskab, og på baggrund heraf har vi i dag afholdt et telefonmøde med en række større kunder.

For nuværende har vi modtaget positive tilbagemeldinger fra ca. 35 kunder. Visse af disse tilbagemeldinger har været behæftet med forbehold af forskellig karakter. Tilbagemeldingerne fra kunderne har medført, at et revideret budget skal fastlægges ud fra en nettoindtægt på ca. DKK 1,2 mio. for et kvartal. Dette ud fra en forudsætning om, at alle positive tilbagemeldinger indeholdende et forbehold (f.eks. om omkostningsniveau, garanti for fortsat drift i en vis periode, interne godkendelser mv.) medregnes. Der erindres om, at faktureringspuljen i det oprindelige budget udsendt som bilag til mail af 24. maj 2012, var opgjort til DKK ca. 4,4 mio. pr. kvartal.

Fastholdes de oprindelige konditioner, dvs. drift i en 3-måneders periode med et nødberedskab på 35 mand, vil det medføre, at medvirkende kunder skal svare en faktor 1.022% (mod den i det oprindelige budget kalkulerede faktor på 205%). Det vil altså sige betaling af sædvanlig kvartalsfaktura + fakturering af 10 gange sædvanlig kvartalsbetaling.

Da vi på baggrund af de modtagne tilbagemeldinger anser det for urealistisk at opnå tilslutning til en løsning baseret på så høj en ekstra betaling, har vi i dag med en række større kunder drøftet en alternativ (billigere) løsning.

Hovedkonditionerne i den drøftede alternative løsning var i) en beskæring af driftsperioden til juni måned 2012, hvorefter netværket ville blive nedlukket den 30. juni 2012, og ii) en driftsløsning baseret på ren drift uden bemanding, dvs. at eventuelle nedbrud i driftsperioden ikke ville kunne udbedres, uanset om man måtte have bidraget til opretholdelsen af netværket. Det ville således være den enkelte kundes risiko om netværket ville fungere hele juni måned uden nedbrud.

I henhold til ovenstående forudsætninger vil et alternativt budget (hvor medarbejderomkostningerne nedsættes til 0, mens udgifterne til masteleje omvendt stiger da en gradvis nedskalering af antal master herefter ikke vil kunne lade sig gøre) være ensbetydende med, at der for den enkelte kunde udover betaling af den sædvanlige afregning (nu på månedsbasis), skal ske yderligere betaling svarende til en faktor 678% i forhold til den månedsvise afregning. Denne yderligere betaling vil skulle afdække det forventede underskud ved driften i perioden fra 1. juni 2012 - 30. juni 2012.

Det bemærkes videre, at ingen af de større kunder har accepteret at ville stille den fornødne garanti (der henvises til mail af 24. maj 2012). I den alternative løsningsmodel er det absolutte minimumskrav til en garanti DKK 3,2 mio. (svarende til bruttoomkostningerne ved 1 måneds drift). Dette medfører, at samtlige tiltrædende kunder forholdsmæssigt vil skulle stille en bankgaranti af tilsvarende størrelse som omkostningsbidraget. Konkursboet kan således ikke - af tidligere oplyste årsager - påtage sig en debitorrisiko, ligesom risikoen for at blive mødt med krav fra medkontrahenter vil skulle afdækkes under garantierne.

Til illustration ville den alternative løsning (1 måneds drift uden medarbejdere) have følgende økonomiske konsekvenser for den enkelte kunde:

Hvis den månedlige ydelse d.d. er DKK 1.000, så ville der skulle betales DKK 1.000 med tillæg af DKK 6.780 ekskl. moms, i alt DKK 7.780 ekskl. moms for driften i juni måned, samt stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordrings-bankgaranti på samme beløb - i alt en udgift hhv. risiko på DKK 15.560.

Som et andet eksempel, hvis den månedlige ydelse d.d. er DKK 15.000, så ville der skulle betales DKK 15.000 med tillæg af DKK 101.700 ekskl. moms, i alt DKK 116.700 ekskl. moms for driften i juni måned, samt stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordrings-bankgaranti på samme beløb - i alt en udgift hhv. risiko på DKK 233.400.

Det skal hertil bemærkes, at der i perioden ikke ville være etableret servicefunktioner til at besvare henvendelser, ligesom der ikke ville ske udbedring af eventuelle nedbrud på nettet i perioden. Det ville således været usikkert, hvorvidt driften ville kunne opretholdes for den enkelte kunde uagtet betalingen.

---oo0oo---

Det er på baggrund af i) ovenstående økonomiske beregninger, ii) de usikkerhedsmomenter der fortsat er ved budgetterne i forhold til forhandling af nye kontrakter med et stort antal medkontrahenter, og iii) de tilbagemeldinger vi har modtaget, herunder indeholdende en række forbehold, særligt om behov for garanti for stabil drift ved medvirken, beklageligvis vor vurdering og konklusion, at det desværre ikke er muligt at opretholde driften i et brugerfinansieret nødberedskab.

Vi er på denne baggrund nødsaget til at meddele, at driften af netværket ophører. Helt konkret medfører det, at supporten nedlukkes onsdag den 30. maj 2012 kl. 8.00, og at selve netværket nedlukkes fredag den 1. juni 2012 kl. 16.00, hvorefter det ikke længere vil være muligt at tilgå internettet gennem Skylines forbindelse. Vi har forsøgt at strække fristen så langt som muligt, men boet har beklageligvis ikke mulighed for at strække den yderligere.

Kuratorerne er bekendt med de vidtrækkende uhensigtsmæssigheder og alvorlige konsekvenser der er en afledt følge af ovenstående, og vi beklager dybt at en løsning ikke har kunnet nås.

Afslutningsvist skal jeg på ny beklage, at nærværende mail af administrative årsager er fremsendt til alle FWA kunder, også dem der allerede har afvist deltagelse i et nødberedskab.

På vegne kuratorerne.

Med venlig hilsen/Best regards
Per Soon Larsen
Advokatfuldmægtig / Assistant Attorney
Partner: Christian Jul Madsen
Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
DK-8000 Aarhus C
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Erhvervsakademiet Lillebælt
Udvikling og salg af klassebaseret undervisning, blandt andet inden for multimedie og it.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Computerworld Summit 2021

En moderne digital vindervirksomhed bringer nye teknologier i spil, skaber digital innovation, udnytter data som styringsværktøj og ser verden som én stor markedsplads. Men succes kræver, at du ved, hvor den dyre teknologi kan gøre den største forskel i forretningen. Den kræver, at du ved i hvilken retning den øgede politiske regulering af teknologi og data bevæger sig hen. Og den succes kræver, at du kan udnytte teknologien til at automatisere og skalere til gavn for bundlinjen og budgettet.

26. oktober 2021 | Læs mere


Sats på DevOps og få mere kvalitet og hastighed i både udvikling og drift

Der er mange potentielle gevinster at hente ved at satse på DevOps. Rigtig mange danske virksomheder er allerede i gang. På denne konference får du et indblik i mulighederne med DevOps og gode råd, der kan sikre dig succesen.

02. november 2021 | Læs mere


CIO Trends 2021: Sådan ser teknologiradaren ud hos Danmarks bedste CIOs

Teknologien i virksomheder spiller i den grad en større og større rolle, hvor vi er nødt til at stille endnu større krav til, hvordan vi udnytter den, og hvilke muligheder den giver. Spørgsmålet er dog, hvordan man formår at lede en virksomhed, der konstant skal forholde sig til teknologiens forandringer.

16. november 2021 | Læs mere