Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Danmarks nye regering: It og den store digitale omstilling bliver et gennemgående tema i arbejdet - her er it-planerne

It-systemer og digitalisering bliver en motor under Danmarks nye regerings arbejde i den kommende tid. De tre regeringspartier 'vil sætte ambitiøse mål for, hvordan vi fører Danmark igennem en digital omstilling.' Se planerne her.

Digitalisering og effektiv it-anvendelse bliver et gennemgående spor i den nye regerings arbejde.

Det fremgår af det nye regeringsgrundlag, der kommer til at fungere som politisk pejlemærke for det kommende regeringsarbejde.

Det underbygger, at digitaliseringen og den digitale transformation er væsentlige elementer under fremtidens Danmark.

Du kan læse mere om den digitale transformation her: Hvornår bliver du disrupted og løbet over ende af aggressive digitale rivaler? Disse tre indikatorer kan give dig svaret

I regerings-grundlaget - som du finder i sin helhed her - peger Venstre, De Konservative og Liberal Alliance på, at digitaliseringen for tiden er ved at forandre hele brancher.

"Danmark har historisk haft fordel af teknologiske nybrud. Det kan vi få igen, hvis vi som samfund griber ud efter de nye muligheder. Derfor vil ny teknologi, og de forandringer den bærer med sig, være et gennemgående tema i regeringens arbejde," skriver regeringspartierne.

I regeringsgrundlaget skriver de, at det såkaldte Digitalt Vækstpanel for tiden arbejder på at klarlægge mulighederne for et 'generelt digitalt løft af virksomhederne, erhvervslivets behov for digitale kompetencer og det offentliges rolle i at understøtte digitale forretningsmodeller.'

"Regeringen vil sætte ambitiøse mål for, hvordan vi fører Danmark igennem en digital omstilling, så vi på den ene side udnytter potentialet til gavn for virksomhederne og borgerne og samtidig får alle borgere med og sikrer en tryg og sikker omstilling," hedder det.

Det fremgår også, at den nye regering vil fremlægge en samlet strategi for Danmarks såkaldte digitale vækst.

"Strategien skal understøtte digitale vækstvirksomheder og dansk erhvervslivs digitale omstilling gennem fremtidssikret uddannelse, gode vilkår for investeringer og digital tillid samt en fokuseret erhvervsfremmeindsats," hedder det.

Regeringsgrundlaget indeholder også en 'hilsen' til de mange offentlige it-skandaler, der i de senere år har gennemsyret den offentlige sektor - senest med Skats havarerede EFI-system, der samlet ender med at koste 1,2 milliarder skattekroner.

Det kan du læse mere om her: Skats it-problem kan ikke løses ved at fyre chefer - det stikker langt dybere

Andre offentlige it-skandaler, der alle har kostet millioner af kroner, er Arbejdsmarkedsstyrelsens Amanda, forsvarets DeMars, EPJ-projekterne, SLS, Skats egen e-indkomst, den digitale tinglysning, SINE, Polsag og ProAsk.

Det kan du læse mere om her: Hvordan kan det blive ved? Få nu stoppet de offentlige it-skandaler

Den nye regering bedyrer i regeringsgrundlaget, at den vil indføre en mere professionel it-styring i staten.

"Regeringen vil [...] lancere en ny strategi for mere professionel it-styring i staten. Det skal understøtte en bedre anvendelse af ressourcerne, og at der foretages de nødvendige investeringer for at vedligeholde og fremtidssikre den digitale infrastruktur. Endvidere vil regeringen styrke it-sikkerheden, og vi vil foreslå mere tidssvarende digitaliseringsklar lovgivning.


Her har du alle passagerne, hvor Danmarks nye regering peger på digitalisering i regeringsgrundlaget:

Den teknologiske udvikling går hurtigere end nogensinde før. Digitalisering, robotter, kunstig intelligens mv. forandrer hele brancher. Disruption får nogle brancher til at forsvinde, mens nye blomstrer op. I de kommende år vil digitaliseringen kunne skabe bedre sundhed for den enkelte og f.eks. forebygge ulykker på vejene.

Danmark har historisk haft fordel af teknologiske nybrud. Det kan vi få igen, hvis vi som samfund griber ud efter de nye muligheder. Derfor vil ny teknologi, og de foran¬dringer den bærer med sig, være et gennemgående tema i regeringens arbejde.

Det gælder ikke mindst de kommende drøftelser i Partnerskab om fremtidens arbejds¬marked samt Iværksætterpanelet.

Digitalt Vækstpanel (tidligere Produktionspanel 4.0) er ved at belyse blandt andet mu¬ligheder for et generelt digitalt løft af virksomhederne (særligt de små og mellemstore), erhvervslivets behov for digitale kompetencer og det offentliges rolle for at understøtte digitale forretningsmodeller. Panelet afleverer senest april 2017 sin rapport til regeringen.

Regeringen vil sætte ambitiøse mål for, hvordan vi fører Danmark igennem en digital omstilling, så vi på den ene side udnytter potentialet til gavn for virksomhederne og borgerne og samtidig får alle borgere med og sikrer en tryg og sikker omstilling.

Regeringen vil udarbejde en samlet strategi for Danmarks digitale vækst, der skal bringe Danmark i front, når det kommer til at udnytte de teknologiske muligheder. Strategien skal understøtte digitale vækstvirksomheder og dansk erhvervslivs digitale omstilling gennem fremtidssikret uddannelse, gode vilkår for investeringer og digital tillid samt en fokuseret erhvervsfremmeindsats.

Vi vil sørge for, at alle får gavn af globaliseringen

Globaliseringen har gjort Danmark rigere, mere vidende og forstærket vores udsyn.

Men nogle mennesker er presset af større krav til uddannelse, digitaliseringen og konkurrence fra udenlandsk arbejdskraft.

De risikerer at tabe på globaliseringen. Derfor vil vi i et partnerskab med blandt andet erhvervsliv og fagforeninger ruste dem bedre.

Vi vil fremme nytænkning i vækst og arbejdspladser

Vi vil frisætte nye idéer, som kan føre til banebrydende opfindelser til gavn for os alle. Vi skal have virksomheder, der investerer i forskning og innovation, og som er i front med digitalisering og automatisering.

Det kræver investeringer og kvalificerede medarbejdere. Danmark skal bevare en førerposition i en verden, som bliver stadig mindre.

Den internationale åbning af markeder, globaliseringen og den stadigt hastigere teknologiske og digitale udvikling giver Danmark og resten af verden nye muligheder for øget velstand.

De muligheder skal vi gribe og udnytte samtidig med, at vi holder fast i de grundpiller, som vores velfungerende samfund bygger på. Vi skal fortsat være et land, hvor der ikke er store skel mellem mennesker

Robotteknologi, kunstig intelligens og digitalisering kan give os fordele, men stiller også nye krav til medarbejderne - om større fleksibilitet, nye kompetencer og livslang uddannelse. Nogle danske virksomheder flytter produktionen til udlandet for at stå bedre i den stærke internationale konkurrence, men det betyder tab af danske arbejds¬pladser. Andre flytter tilbage til Danmark fra udlandet, men efterspørger andre kompe¬tencer, end før de flyttede ud.

Mange udenlandske statsborgere søger til Danmark for at finde arbejde. Det øger arbejdsstyrken, men skærper også på kort sigt konkurrencen om arbejdspladserne. Deleøkonomi giver borgere og virksomheder mange nye muligheder,
men resulterer også i nye kontrakts-, samarbejds-og ansættelsesformer og kan udfordre eksisterende beskyttelse på det danske arbejdsmarked.

Vi er optaget af at gøre det endnu bedre, så der investeres mere i at fastholde eksisterende og skabe fremtidens arbejdspladser i hele Danmark. Der er behov for at øge produktiviteten. Globalisering, digitalisering og ny teknologi giver udfordringer og muligheder. Infrastrukturen, herunder den digitale, er også vigtig herfor.

Vi skal skabe rammer, så danske virksomheder kan udnytte mulighederne ved blandt andet digitalisering, robotter og kunstig intelligens.

I fremtidens præcisionslandbrug skal der ske en videreudvikling af produktionsformerne byggende på digitalisering, anvendelse af big data og andre teknologiske virkemidler, der blandt andet kan mindske forbruget af gødning og sprøjtemidler, hæve produktiviteten og forenkle samt effektivisere samspillet med myndighederne.

Regeringen vil herudover investere i digital infrastruktur. Nye generationer af NemID, NemLog-in og Digital Post skal gøre det trygt og sikkert for borgere og virksomheder at være i digital kontakt med hinanden og med de offentlige myndigheder.

Transport og digitale teknologier

I Nordjylland starter et forsøg med Rejseplanen, der samtænker forskellige kollektive og private transportformer, når kunden søger efter en rejse. Regeringen ønsker - blandt andet med udgangspunkt i forsøget i Nordjylland - at fremme digitale løsninger i andre dele af landet, som samtænker det kollektive trafik¬tilbud med f.eks. taxi og delebiler.

Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi

Regeringen vil i foråret 2017 fremlægge den første udenrigs-og sikkerhedspolitiske strategi.

Den vil komme til at udgøre et helt centralt værktøj i forhold til at styrke ko¬ordinationen, samtænkningen og prioriteringen af vores udenrigspolitiske indsatser. Strategien skal også bruges til bedre at tænke indsatser sammen på de politikområder, der har både udenrigs-og indenrigspolitiske aspekter: Terrorområdet, migration, digitalisering og innovation er oplagte eksempler. Det bliver en strategi, som regeringen vil lægge åbent frem til drøftelse med Folketinget og med offentligheden.

Økonomi, indre marked og frihandel

Det europæiske samarbejde skal styrkes på de områder, som har størst betydning for Danmarks muligheder for at klare sig i den globale konkurrence.

Regeringen vil arbejde for et stærkt fokus på at skabe vækst og arbejdspladser. Det skal blandt andet ske gennem et bedre fungerende indre marked, herunder et indre marked for energi og et digitalt indre marked og et fortsat fokus på strukturreformer i medlemslandene, der kan sikre et konkurrencedygtigt Europa.

Regeringen vil arbejde imod protektionisme og for stærke EU-handelsaftaler med blandt andet Japan og USA. EU må ikke lukke sig om sig selv.

Cyber- og informationssikkerhed

Der er i stigende grad trusler om cyberangreb mod danske myndigheder og private virk¬somheder. Vi skal styrke vores værn mod den trussel. Derfor vil regeringen igangsætte arbejdet med en ny strategi for cyber-og informationssikkerhed, som skal gøre danske myndigheder og private aktører inden for centrale sektorer parate til at beskytte den danske digitale infrastruktur.

Regeringen vil derfor nedsætte en straffelovskommission, som blandt andet får til op¬gave at se på de generelle principper for strafudmåling, herunder anvendelsen af kumu¬lation i strafudmålingen (strafferabat) i relation til blandt andet gentagen kriminalitet, samt forholdet mellem strafferammer og strafniveauer i sager om forskellige krimina¬litetstyper, f.eks. personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Kommissionen skal desuden overveje brugen af prøveløsladelser, ligesom der også skal ske et nærmere eftersyn af brugen af samfundstjeneste.

Herudover skal kommissionen foreslå en modernisering af straffeloven, som tager højde for et nutidigt kriminalitetsmønster og beskytter borgeren i nutidens digitale verden.

Digitalisering

Regeringen vil fortsætte det fællesoffentlige digitale samarbejde om en brugervenlig, sammenhængende og effektiv offentlig sektor, der fokuserer på borgernes og virksom¬hedernes behov.

Regeringen vil herudover lancere en ny strategi for mere professionel it-styring i staten. Det skal understøtte en bedre anvendelse af ressourcerne, og at der foretages de nødvendige investeringer for at vedligeholde og fremtidssikre den digitale infrastruktur. Endvidere vil regeringen styrke it-sikkerheden, og vi vil foreslå mere tidssvarende digi¬taliseringsklar lovgivning.

Fremtidens fleksible energimarked kræver samtænkning af energiformer og fleksibi¬litet på både udbuds-og efterspørgselssiden. Regeringen vil derfor udarbejde en hand¬lingsplan for smart energi, herunder med fokus på de muligheder som digitalisering medfører.

Du finder hele regeringsgrundlaget her.
IT-JOB
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Fiftytwo A/S
Konsulentydelser og branchespecifikke softwareløsninger til retail, e-Commerce, leasing og mediebranchen.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
SAP Excellence Day 2023

På SAP Excellence Day 2023 får du det fulde overblik, der gør det lettere at prioritere mellem de mange muligheder og informeret grundlag for at vælge til og fra. Du får viden om, hvilke muligheder de nye tilbud og services giver – men også om risikoen ved at vælge de nyeste løsninger fra. Samtidig får du senest opdaterede indsigt i SAPs egne planer for de kommende 2-3 år.

13. april 2023 | Læs mere


Digitale forretningsprocesser 2023

Virksomhedens digitale processer er fuldkommen afgørende for, hvor hurtigt du kan transformere forretningen, udvikle nye forretningsmuligheder skabe overblik og rapportere effektivt, hurtigt og retvisende. Samtidig er de digitale processer – i tæt samspil med dine systemløsninger – afgørende for samarbejdet med partnere og leverandører – og for den oplevelse og værdiskabelse, du tilbyder ansatte og kunder. Herunder for ambitionerne om at skabe og tilpasse de muligheder, der karakteriserer en moderne arbejdsplads.

18. april 2023 | Læs mere


Digital bæredygtighed - den grønne transformation er over os

Kom med, når vi i giver et overblik over, hvordan nogle af de mest innovative it-selskaber går til bæredygtighed som forretningsområde - og hvorfor de har valgt at sætte ind på netop bæredygtighed som område. Du får også indblik i, hvordan innovative virksomheder udvikler teknologier direkte rettet mod øget bæredygtighed - og inspiration til, hvordan du selv kan komme videre med bæredygtigheden og blive en del af det spirende kæmpemarked for bæredygtighed - en af verdens for tiden tungeste dagsordener.

25. april 2023 | Læs mere