Danmarks nye regering: It og den store digitale omstilling bliver et gennemgående tema i arbejdet - her er it-planerne

It-systemer og digitalisering bliver en motor under Danmarks nye regerings arbejde i den kommende tid. De tre regeringspartier 'vil sætte ambitiøse mål for, hvordan vi fører Danmark igennem en digital omstilling.' Se planerne her.

Digitalisering og effektiv it-anvendelse bliver et gennemgående spor i den nye regerings arbejde.

Det fremgår af det nye regeringsgrundlag, der kommer til at fungere som politisk pejlemærke for det kommende regeringsarbejde.

Det underbygger, at digitaliseringen og den digitale transformation er væsentlige elementer under fremtidens Danmark.

Du kan læse mere om den digitale transformation her: Hvornår bliver du disrupted og løbet over ende af aggressive digitale rivaler? Disse tre indikatorer kan give dig svaret

I regerings-grundlaget - som du finder i sin helhed her - peger Venstre, De Konservative og Liberal Alliance på, at digitaliseringen for tiden er ved at forandre hele brancher.

"Danmark har historisk haft fordel af teknologiske nybrud. Det kan vi få igen, hvis vi som samfund griber ud efter de nye muligheder. Derfor vil ny teknologi, og de forandringer den bærer med sig, være et gennemgående tema i regeringens arbejde," skriver regeringspartierne.

I regeringsgrundlaget skriver de, at det såkaldte Digitalt Vækstpanel for tiden arbejder på at klarlægge mulighederne for et 'generelt digitalt løft af virksomhederne, erhvervslivets behov for digitale kompetencer og det offentliges rolle i at understøtte digitale forretningsmodeller.'

"Regeringen vil sætte ambitiøse mål for, hvordan vi fører Danmark igennem en digital omstilling, så vi på den ene side udnytter potentialet til gavn for virksomhederne og borgerne og samtidig får alle borgere med og sikrer en tryg og sikker omstilling," hedder det.

Det fremgår også, at den nye regering vil fremlægge en samlet strategi for Danmarks såkaldte digitale vækst.

"Strategien skal understøtte digitale vækstvirksomheder og dansk erhvervslivs digitale omstilling gennem fremtidssikret uddannelse, gode vilkår for investeringer og digital tillid samt en fokuseret erhvervsfremmeindsats," hedder det.

Regeringsgrundlaget indeholder også en 'hilsen' til de mange offentlige it-skandaler, der i de senere år har gennemsyret den offentlige sektor - senest med Skats havarerede EFI-system, der samlet ender med at koste 1,2 milliarder skattekroner.

Det kan du læse mere om her: Skats it-problem kan ikke løses ved at fyre chefer - det stikker langt dybere

Andre offentlige it-skandaler, der alle har kostet millioner af kroner, er Arbejdsmarkedsstyrelsens Amanda, forsvarets DeMars, EPJ-projekterne, SLS, Skats egen e-indkomst, den digitale tinglysning, SINE, Polsag og ProAsk.

Det kan du læse mere om her: Hvordan kan det blive ved? Få nu stoppet de offentlige it-skandaler

Den nye regering bedyrer i regeringsgrundlaget, at den vil indføre en mere professionel it-styring i staten.

"Regeringen vil [...] lancere en ny strategi for mere professionel it-styring i staten. Det skal understøtte en bedre anvendelse af ressourcerne, og at der foretages de nødvendige investeringer for at vedligeholde og fremtidssikre den digitale infrastruktur. Endvidere vil regeringen styrke it-sikkerheden, og vi vil foreslå mere tidssvarende digitaliseringsklar lovgivning.
Her har du alle passagerne, hvor Danmarks nye regering peger på digitalisering i regeringsgrundlaget:
Den teknologiske udvikling går hurtigere end nogensinde før. Digitalisering, robotter, kunstig intelligens mv. forandrer hele brancher. Disruption får nogle brancher til at forsvinde, mens nye blomstrer op. I de kommende år vil digitaliseringen kunne skabe bedre sundhed for den enkelte og f.eks. forebygge ulykker på vejene.

Danmark har historisk haft fordel af teknologiske nybrud. Det kan vi få igen, hvis vi som samfund griber ud efter de nye muligheder. Derfor vil ny teknologi, og de foran¬dringer den bærer med sig, være et gennemgående tema i regeringens arbejde.

Det gælder ikke mindst de kommende drøftelser i Partnerskab om fremtidens arbejds¬marked samt Iværksætterpanelet.

Digitalt Vækstpanel (tidligere Produktionspanel 4.0) er ved at belyse blandt andet mu¬ligheder for et generelt digitalt løft af virksomhederne (særligt de små og mellemstore), erhvervslivets behov for digitale kompetencer og det offentliges rolle for at understøtte digitale forretningsmodeller. Panelet afleverer senest april 2017 sin rapport til regeringen.

Regeringen vil sætte ambitiøse mål for, hvordan vi fører Danmark igennem en digital omstilling, så vi på den ene side udnytter potentialet til gavn for virksomhederne og borgerne og samtidig får alle borgere med og sikrer en tryg og sikker omstilling.

Regeringen vil udarbejde en samlet strategi for Danmarks digitale vækst, der skal bringe Danmark i front, når det kommer til at udnytte de teknologiske muligheder. Strategien skal understøtte digitale vækstvirksomheder og dansk erhvervslivs digitale omstilling gennem fremtidssikret uddannelse, gode vilkår for investeringer og digital tillid samt en fokuseret erhvervsfremmeindsats.

Vi vil sørge for, at alle får gavn af globaliseringen
Globaliseringen har gjort Danmark rigere, mere vidende og forstærket vores udsyn.

Men nogle mennesker er presset af større krav til uddannelse, digitaliseringen og konkurrence fra udenlandsk arbejdskraft.

De risikerer at tabe på globaliseringen. Derfor vil vi i et partnerskab med blandt andet erhvervsliv og fagforeninger ruste dem bedre.


Vi vil fremme nytænkning i vækst og arbejdspladser
Vi vil frisætte nye idéer, som kan føre til banebrydende opfindelser til gavn for os alle. Vi skal have virksomheder, der investerer i forskning og innovation, og som er i front med digitalisering og automatisering.

Det kræver investeringer og kvalificerede medarbejdere. Danmark skal bevare en førerposition i en verden, som bliver stadig mindre.

Den internationale åbning af markeder, globaliseringen og den stadigt hastigere teknologiske og digitale udvikling giver Danmark og resten af verden nye muligheder for øget velstand.

De muligheder skal vi gribe og udnytte samtidig med, at vi holder fast i de grundpiller, som vores velfungerende samfund bygger på. Vi skal fortsat være et land, hvor der ikke er store skel mellem mennesker

Robotteknologi, kunstig intelligens og digitalisering kan give os fordele, men stiller også nye krav til medarbejderne - om større fleksibilitet, nye kompetencer og livslang uddannelse. Nogle danske virksomheder flytter produktionen til udlandet for at stå bedre i den stærke internationale konkurrence, men det betyder tab af danske arbejds¬pladser. Andre flytter tilbage til Danmark fra udlandet, men efterspørger andre kompe¬tencer, end før de flyttede ud.

Mange udenlandske statsborgere søger til Danmark for at finde arbejde. Det øger arbejdsstyrken, men skærper også på kort sigt konkurrencen om arbejdspladserne. Deleøkonomi giver borgere og virksomheder mange nye muligheder,
men resulterer også i nye kontrakts-, samarbejds-og ansættelsesformer og kan udfordre eksisterende beskyttelse på det danske arbejdsmarked.

Vi er optaget af at gøre det endnu bedre, så der investeres mere i at fastholde eksisterende og skabe fremtidens arbejdspladser i hele Danmark. Der er behov for at øge produktiviteten. Globalisering, digitalisering og ny teknologi giver udfordringer og muligheder. Infrastrukturen, herunder den digitale, er også vigtig herfor.

Vi skal skabe rammer, så danske virksomheder kan udnytte mulighederne ved blandt andet digitalisering, robotter og kunstig intelligens.

I fremtidens præcisionslandbrug skal der ske en videreudvikling af produktionsformerne byggende på digitalisering, anvendelse af big data og andre teknologiske virkemidler, der blandt andet kan mindske forbruget af gødning og sprøjtemidler, hæve produktiviteten og forenkle samt effektivisere samspillet med myndighederne.

Regeringen vil herudover investere i digital infrastruktur. Nye generationer af NemID, NemLog-in og Digital Post skal gøre det trygt og sikkert for borgere og virksomheder at være i digital kontakt med hinanden og med de offentlige myndigheder.

Transport og digitale teknologier
I Nordjylland starter et forsøg med Rejseplanen, der samtænker forskellige kollektive og private transportformer, når kunden søger efter en rejse. Regeringen ønsker - blandt andet med udgangspunkt i forsøget i Nordjylland - at fremme digitale løsninger i andre dele af landet, som samtænker det kollektive trafik¬tilbud med f.eks. taxi og delebiler.

Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
Regeringen vil i foråret 2017 fremlægge den første udenrigs-og sikkerhedspolitiske strategi.

Den vil komme til at udgøre et helt centralt værktøj i forhold til at styrke ko¬ordinationen, samtænkningen og prioriteringen af vores udenrigspolitiske indsatser. Strategien skal også bruges til bedre at tænke indsatser sammen på de politikområder, der har både udenrigs-og indenrigspolitiske aspekter: Terrorområdet, migration, digitalisering og innovation er oplagte eksempler. Det bliver en strategi, som regeringen vil lægge åbent frem til drøftelse med Folketinget og med offentligheden.

Økonomi, indre marked og frihandel
Det europæiske samarbejde skal styrkes på de områder, som har størst betydning for Danmarks muligheder for at klare sig i den globale konkurrence.

Regeringen vil arbejde for et stærkt fokus på at skabe vækst og arbejdspladser. Det skal blandt andet ske gennem et bedre fungerende indre marked, herunder et indre marked for energi og et digitalt indre marked og et fortsat fokus på strukturreformer i medlemslandene, der kan sikre et konkurrencedygtigt Europa.

Regeringen vil arbejde imod protektionisme og for stærke EU-handelsaftaler med blandt andet Japan og USA. EU må ikke lukke sig om sig selv.

Cyber- og informationssikkerhed
Der er i stigende grad trusler om cyberangreb mod danske myndigheder og private virk¬somheder. Vi skal styrke vores værn mod den trussel. Derfor vil regeringen igangsætte arbejdet med en ny strategi for cyber-og informationssikkerhed, som skal gøre danske myndigheder og private aktører inden for centrale sektorer parate til at beskytte den danske digitale infrastruktur.

Regeringen vil derfor nedsætte en straffelovskommission, som blandt andet får til op¬gave at se på de generelle principper for strafudmåling, herunder anvendelsen af kumu¬lation i strafudmålingen (strafferabat) i relation til blandt andet gentagen kriminalitet, samt forholdet mellem strafferammer og strafniveauer i sager om forskellige krimina¬litetstyper, f.eks. personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Kommissionen skal desuden overveje brugen af prøveløsladelser, ligesom der også skal ske et nærmere eftersyn af brugen af samfundstjeneste.

Herudover skal kommissionen foreslå en modernisering af straffeloven, som tager højde for et nutidigt kriminalitetsmønster og beskytter borgeren i nutidens digitale verden.

Digitalisering
Regeringen vil fortsætte det fællesoffentlige digitale samarbejde om en brugervenlig, sammenhængende og effektiv offentlig sektor, der fokuserer på borgernes og virksom¬hedernes behov.

Regeringen vil herudover lancere en ny strategi for mere professionel it-styring i staten. Det skal understøtte en bedre anvendelse af ressourcerne, og at der foretages de nødvendige investeringer for at vedligeholde og fremtidssikre den digitale infrastruktur. Endvidere vil regeringen styrke it-sikkerheden, og vi vil foreslå mere tidssvarende digi¬taliseringsklar lovgivning.

Fremtidens fleksible energimarked kræver samtænkning af energiformer og fleksibi¬litet på både udbuds-og efterspørgselssiden. Regeringen vil derfor udarbejde en hand¬lingsplan for smart energi, herunder med fokus på de muligheder som digitalisering medfører.


Du finder hele regeringsgrundlaget her.
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
IT Relation A/S
Outsourcing, hosting, decentral drift, servicedesk, konsulentydelser, salg og udleje af handelsvarer, udvikling af software.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Roundtable: Start opgøret med kompleksitet og det manglende overblik: Få styr på mulighederne og planen

Overblik og kompleksitet er derfor i fokus på dette digitale roundtable, hvor vi deler erfaringer fra digitale ledere i danske virksomheder. Her kan du blandt andet kan høre om, hvordan du bedst muligt sikrer dig overblik og reducerer kompleksiteten af dine it-systemer.

09. marts 2021 | Læs mere


Inspiration til dit næste skridt med Microsoft Dynamics 365

Med Microsoft Dynamics 365 har Microsoft forsøgt at samle alle de grundlæggende funktioner, som en virksomhed har brug for, og de arbejder sammen ved hjælp af smarte virksomhedsapps og en fælles datamodel.

16. marts 2021 | Læs mere


Computerworld Digital Summit Days 2021: Sæt kursen med de rigtige it-beslutninger

Tre dage med unik viden og inspiration til din digitale organisation. Temaerne er digitalisering, it-sikkerhed og intelligent ERP. Du kan være med, når vi sætter ideerne, eksemplerne og de gode digitale erfaringer i centrum. Det sker gennem interaktive debatpaneler, konkrete erfaringer og oplagte keynotes.

23. marts 2021 | Læs mere


Premium
Coloplasts it-direktør: GDPR har givet de it-kriminelle et nyt værktøj til at angribe os
Interview: Det er ikke kun på plads og kapacitet, at sundhedssektoren lige nu er udfordret. De sikkerhedsansvarlige har også fået en del mere at se til gennem et kaotisk 2020. "Cyberkriminelle har opdaget, at der er en hel masse værdi i denne her datatype. Enten som afpresningsmulighed eller som viden, de kan udnytte til noget," siger CIO i Coloplast, René Rasmussen. Læs første artikel i serien om perspektiver fra sektoren, der er de it-kriminelles nye guldkalv
Computerworld
Intel taber retssag og skal betale to milliarder dollar: "Det er skandaløst"
Chipgiganten Intel har tabt en retsag i USA, og er blevet idømt en bøde på hele 2,1 milliarder dollar. Det er en af de største bøder for en patentsag i USA's historie.
CIO
Har du rost din mellemleder i dag? Snart er de uddøde - og det er et tab
Computerworld mener: Mellemledere lever livet farligt: Topledelsen får konstant ideer med skiftende hold i virkeligheden, og moden går mod flade agile organisationer. Men mellemlederen er en overset hverdagens helt med et kæmpe ansvar. Her er min hyldest til den ofte latterliggjorte mellemleder.
Job & Karriere
IBM Danmark trækker tilbud om frivillige fratrædelser tilbage for stort antal ansatte: "IBM har taget røven på sine ansatte"
Som led i IBM Danmarks store fyringsrunde fik 130 ansatte grønt lys til at forlade selskabet på en frivillig fratrædelsesordning. Men nu har IBM Danmark trukket det oprindelige tilbud tilbage for størstedelen af de ansatte.
White paper
Gratis whitepaper: Hvad er EDI, og hvordan kan det styrke min forretning?
Overvejer du EDI, og ønsker du at undersøge, om EDI er den rette investering for din virksomhed? Har en af dine kunder eller leverandører for nyligt bedt dig om at udveksle elektroniske dokumenter (EDI)? Så hent dette whitepaper og få et overblik over, hvad EDI er, og hvilke fordele producenter og grossister som dig kan se frem til, når du investerer i EDI til din forretning.